Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na predaj tovaru objednaný prostredníctvom internetovej stránky www.silvername.sk (ďalej len "stránka"). Predávajúcim sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok označuje spoločnosť – Katarína Sýkorová – SILVERNAME, so sídlom Námestie republiky 4, 984 01 Lučenec, IČO: 46347429 DIČ: 1078094072, spoločnosť zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Lučenec, Číslo živnostenského registra: 640-15585 (ďalej len ako "Predávajúci"). Predávajúci nie je platcom DPH.

Kontaktné údaje Predávajúceho:
Tel.: 0911 307 907, e-mail: silvername@silvername.sk
Sídlo: Námestie republiky 4, 984 01 Lučenec
Banka: mBank S. A, IBAN: SK82 8360 5207 0042 0302 8968
Pracovná doba: 9:00 – 15:00

1.2. Tovarom sa rozumejú všetky produkty, ktoré sa nachádzajú v ponuke na stránke, a to najmä strieborné náhrdelníky s menom.

1.3. Nákup prostredníctvom stránky môžu uskutočňovať všetky osoby, ktoré sú spôsobilé na právne úkony (ďalej len "kupujúci"), a to za predpokladu, že sa budú riadiť týmito VOP.

1.4. Prednosť pred týmito VOP majú zákonné ustanovenia, od ktorých sa nemožno odchýliť dohodou zmluvných strán a dojednania uvedené v prípadnej písomnej zmluve medzi predávajúcim a kupujúcim (ak by takáto zmluva bola uzavretá). V prípade rozporu medzi týmito VOP a zákonnými ustanoveniami, od ktorých sa možno odchýliť dohodou zmluvných strán, majú prednosť tieto VOP.

2. Objednanie tovaru

2.1. Kupujúci si môže objednať tovar na základe objednávky, ktorú môže zadať jedným z nasledovných spôsobov:

a) prostredníctvom objednávkového formulára uvedeného na stránke, v ktorom musí vyplniť všetky položky označené ako povinné,

b) zaslaním emailu na adresu silvername@silvername.sk , v ktorom musí uviesť najmä presnú špecifikáciu objednávaného tovaru (meno na prívesok, typ písma, dĺžka retiazky), počet kusov, svoje osobné údaje (v rozsahu meno, priezvisko a bydlisko), presnú adresu na doručenie tovaru a emailový a telefonický kontakt, prostredníctvom ktorých môže predávajúci s kupujúcim komunikovať.

2.2. Doručenie objednávky sa kupujúcemu potvrdí automaticky generovaným emailom na ním zadanú emailovú adresu. Takéto automatické potvrdenie doručenia objednávky neznamená jej akceptáciu.

2.3. Predávajúci objednávku po jej doručení posúdi a ak je kompletná a predávajúci jej môže vyhovieť, oznámi jej akceptovanie kupujúcemu (emailom alebo telefonicky).

2.4. Akceptovaním objednávky zo strany predávajúceho sa uzatvára kúpna zmluva v zmysle ust. § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka, podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu objednaný tovar a kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar prevziať a zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu.

2.5. Predávajúci môže od kúpnej zmluvy odstúpiť, ak by sa dodatočne zistilo, že nemá k dispozícii objednaný tovar. Oznámenie o odstúpení od zmluvy je však povinný doručiť kupujúcemu bezodkladne po tom, ako sa dozvie o dôvode na odstúpenie od zmluvy, pričom najneskôr do 15 dní po odstúpení od zmluvy je mu povinný vrátiť kúpnu cenu, pokiaľ už bola zaplatená pred odstúpením od zmluvy.

2.6. Vzhľadom na to, že tovar sa vždy zhotovuje na zákazku podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, v zmysle ust. § 12 ods. 5 písm. c) zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov nie je kupujúci oprávnený bezdôvodne odstúpiť od zmluvy.

3. Dodacie podmienky

3.1. Predávajúci dodá objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 30 dní od pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho. Predávajúci sa však zaväzuje vybavovať objednávku kupujúceho tak, aby mu tovar mohol byť dodaný čo najskôr, a to spravidla do 15 dní od pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

3.2. Predávajúci tovar primeraným spôsobom zabalí a pripraví ho na poštovú prepravu.

3.3. Predávajúci dodá kupujúcemu tovar doporučenou poštovou zásielkou na adresu, ktorú kupujúci zadá pri objednaní tovaru. Povinnosť predávajúceho dodať tovar je splnená jeho riadnym odoslaním podľa predchádzajúcej vety. Predávajúci nenesie zodpovednosť za správnosť údajov, ktoré kupujúci uvedie pri objednaní tovaru a ani za prípadnú nemožnosť doručiť tovar na kupujúcim zadanú adresu.

3.4. Kupujúci znáša náklady na poštovné a balné.

3.5. Vlastnícke právo k tovaru prejde na kupujúceho momentom jeho dodania.

3.6. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar, ktorý mu predávajúci riadne odoslal a zásielku s tovarom pošta vráti predávajúcemu, tovar zostane uskladnený u predávajúceho. Na základe novej požiadavky kupujúceho mu tovar na jeho náklady bude opätovne odoslaný na adresu, ktorú zadá v novej požiadavke na doručenie tovaru.

3.7. Ak by predávajúci nesplnil povinnosť dodať objednaný tovar do 30 dní od pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho, má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť. Predávajúci je v takom prípade povinný do 15 dní vrátiť kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu, ak sa s kupujúcim nedohodne na poskytnutí náhradného tovaru alebo na dodatočnom predĺžení dodacej lehoty pôvodného tovaru.

3.8. Predávajúci nezodpovedá za kvalitu a včasnosť poštovej prepravy a ani za poškodenie zásielky pri preprave, pokiaľ riadne splnil svoju povinnosť zabaliť tovar primeraným spôsobom. Zaväzuje sa však poskytovať kupujúcemu všetku súčinnosť potrebnú na uplatnenie nárokov a reklamácií súvisiacich s doručovanou zásielkou voči poštovému prepravcovi.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1. Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu vo výške uvedenej na stránke. Ceny sú platné do momentu ich zmeny na stránke, pričom predávajúci má právo zverejnené ceny kedykoľvek zmeniť. Všetky tovary však budú vždy dodávané za cenu platnú v čase zaslania objednávky zo strany kupujúceho.

4.2. Kupujúci je povinný spolu s kúpnou cenou zaplatiť aj náklady na poštovné, ktorých výšku mu predávajúci vopred oznámi.

4.3. Predávajúci nie je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.4. Kúpna cena je splatná do 7 dní po akceptácii objednávky zo strany predávajúceho, pričom jej úplné zaplatenie je podmienkou pre dodanie tovaru kupujúcemu. Ak kupujúci kúpnu cenu v tejto lehote nezaplatí, predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.

4.5. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu a náklady na poštovné bezhotovostným prevodom alebo vkladom na bankový účet predávajúceho. Náklady na bankový prevod znáša kupujúci.

4.6. Predávajúci po pripísaní platby na svoj účet vystaví kupujúcemu faktúru, ktorú mu zašle spolu s tovarom. Faktúra slúži zároveň ako doklad o kúpe tovaru (dodací list) a záručný list.

5. Záruka a reklamačné podmienky

5.1. Predávajúci poskytuje na tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu. K tovaru sa vzhľadom na jeho povahu neposkytujú servisné služby.

5.2. Kupujúci je povinný prezrieť dodaný tovar bez zbytočného odkladu po jeho dodaní.

5.3. Prípadné porušenia poštovej zásielky s tovarom je kupujúci povinný reklamovať u poštového prepravcu priamo pri jej preberaní.

5.4. V prípade zistenia vady tovaru, za ktorú zodpovedá predávajúci, je kupujúci povinný písomne ju reklamovať a dodať predávajúcemu tovar za účelom posúdenia vady. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci počas záručnej doby.

5.5. Reklamácie alebo sťažnosti možno zasielať na adresu sídla predávajúceho uvedenú v bode 1.1. týchto VOP.

5.6. Predávajúci posúdi reklamáciu spôsobom a v lehotách stanovených zákonom.

5.7. V prípade oprávnenosti reklamácie:

a) ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť; kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu takejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,

b) predávajúci môže vždy namiesto odstránenia odstrániteľnej vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti,

c) ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť; tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád tovar riadne užívať,

d) ak ide o iné neodstrániteľné vady ako sú vady uvedené v písm. c) tohto bodu, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.8. Predávajúci nezodpovedá za žiadne vady tovaru, ktoré boli spôsobené konaním alebo opomenutím kupujúceho.

6. Spoločné a záverečné ustanovenia

6.1. Vo veciach neupravených v týchto VOP sa záväzkový vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim spravuje ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky.

6.2. Predávajúci je v zmysle ust. § 7 ods. 4 písm. b) zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oprávnený spracovávať osobné údaje kupujúceho v rozsahu nevyhnutnom na riadne splnenie záväzkov predávajúceho z kúpnej zmluvy s kupujúcim alebo na zavedenie predzmluvných vzťahov s kupujúcim.

6.3. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto VOP.

6.4. Kupujúci vyhlasuje, že sa pred odoslaním objednávky oboznámil s týmito VOP a odoslaním objednávky vyjadruje s nimi svoj súhlas.

6.5. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa ich zverejnenia na stránke.